Przyszłość Europy: propozycje grupowe omawiane na sesji plenarnej konferencji Aktualności

Przewodniczący dziewięciu grup roboczych przedstawili propozycje grupy na sesji plenarnej Konferencji, nad którymi debatowali wszyscy członkowie – obywatele, PE i parlamenty narodowe, instytucje europejskie, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie.

Propozycje zostały oparte na rekomendacjach obywateli i forów krajowych, Konferencje na platformie cyfrowej zalecenia sesji plenarnych i grup roboczych Konferencji.

Przeczytaj więcej o pomysłach z konferencji dotyczących działań UE.

Wojna na Ukrainie miała duży wpływ na formułowanie propozycji.

Dziewięć ofert grupowych

W debacie na temat Rola UE na świecie wspomniano o modyfikacji kompetencji UE w celu lepszego radzenia sobie z kryzysem, jakim jest wojna na Ukrainie. Omówiono również wsparcie dla krajów słabiej rozwiniętych oraz umowy handlowe.

Jedną z głównych dyskusji było prawo stron do weta wobec decyzji Rady demokracje UE kwestie. Wezwał również do Europy bardziej skoncentrowanej na ludziach, która będzie nadal słuchać sugestii obywateli: „Chcemy Europejskiej Karty Uczestnictwa Obywatelskiego. „Cyfrowa platforma europejskiego prawodawstwa powinna zostać stworzona i przetestowana przez młodych ludzi” – powiedział Manfred Weber (Europejska Partia Ludowa, Niemcy).

Problemy z migracją Uczestnicy dyskutowali o wzmocnieniu roli UE w migracji oraz silniejszych ramach opartych na solidarności i współodpowiedzialności, a także o poprawie integracji. „Zalecenia odzwierciedlają poszanowanie praw człowieka, solidarność i podstawowe przyczyny migracji” – powiedział Jordi Solé (Zieloni, Hiszpania).

W debacie na temat wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo został wezwany do obrony rządów prawa. „Obywatele europejscy domagają się UE opartej na wartościach, domagają się ostrzejszych przepisów, ostrzejszych działań przeciwko rządom, które nie zdają egzaminu”, powiedziała Katarina Barley (Socjaliści i Demokraci, Niemcy). Zdzisław Krasnodębski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Polska) powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję debatę o naszych wartościach, ale nikt nie powinien mieć wyłącznego prawa do decydowania, jakie są nasze wartości”.

W debacie na temat zdrowie, wielu uczestników wezwało do nowych kompetencji UE, w tym minimalnych standardów usług zdrowotnych w całej UE. Alin Mituța („Renewing Europe”, Rumunia) powiedział: „Moglibyśmy uratować więcej istnień, gdybyśmy współpracowali w całej Europie w dziedzinie zdrowia, na przykład z ogólnoeuropejską listą przeszczepów i chorób sercowo-naczyniowych”. Mówiono także o promowaniu zdrowego stylu życia: „Powinniśmy promować kulturę jedzenia w szkołach”, powiedziała Susanna Ceccardi (Grupa Tożsamości i Demokracji, Włochy).

Edukacja, kultura, młodzież i sport grupa robocza poczyniła postępy w przygotowywaniu propozycji harmonizacji programów edukacyjnych, szkoleń i zwiększonego finansowania. Dyskutowano o równowadze między większą ilością języka angielskiego w szkołach a ochroną języków mniejszości. W obszarze sportu poruszono kwestie równości płci, włączenia i uczciwej reprezentacji sportów lokalnych i tradycyjnych.

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy Omówiono propozycje wsparcia Ukraińców i radzenia sobie ze społeczno-gospodarczymi skutkami wojny w UE. Należy skoncentrować się na bardziej zrównoważonym i odpornym modelu gospodarczym, w szczególności na zielonej i cyfrowej transformacji.

Jednym z głównych poruszanych tematów było bezpieczeństwo żywności zmiany klimatu i środowisko kwestie. Zajęto się również bardziej zrównoważonym rolnictwem, działaniami w zakresie zmiany klimatu i szybszym wdrażaniem ekologicznego kursu UE, a także sprawiedliwą i sprawiedliwą transformacją oraz lepszymi informacjami dla konsumentów na temat bardziej ekologicznej mobilności i wyborów żywieniowych.

Rozwiązania cyfrowe zostały omówione poza transformacja cyfrowa w grupie odpowiedzialnej, ale także w innych grupach roboczych. Omówiono dostęp do Internetu, umiejętności cyfrowe, cyberbezpieczeństwo, wiarygodność informacji, skuteczną ochronę danych oraz bezstronną sztuczną inteligencję. „Dostęp do infrastruktury cyfrowej musi być taki sam dla wszystkich. Ludzie muszą być na czele wdrażania technologii” – powiedział Helmut Scholz (z lewej, Niemcy).

Następne kroki

Podczas zamykającej sesji plenarnej Konferencji w dniach 29 i 30 kwietnia. propozycje zostaną zatwierdzone i przedłożone Radzie Wykonawczej Konferencji. 9 maja Raport końcowy zostanie przedstawiony przewodniczącym instytucji europejskich w Strasburgu.

Brinley Hamptone

„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.